Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Passionnutriton.cz umístěného na webové stránce www.passionnutriton.cz (dále jen „internetový obchod“) mezi naší společností:

GymTime s.r.o.
IČ: 09313788
DIČ: CZ06146805
se sídlem: Poděbradská 557/123, 19800, Praha
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334346 

Adresa pro doručování a adresa provozovny:

Passion nutrition, Borek 4, 277 14 Borek, Česká republika

   
Kontaktní údaje:
email: obchod@passionnutrition.cz
telefon: +420 739 644 001
www.passionnutriton.cz

(dále jen „prodávající“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.passionnutriton.cz.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodne prodávající i kupující na jiném jazyce.

2. Informace o zboží a cenách

2.1 Zbožím prodávaným na webovém rozhraní jsou především potraviny určené pro zvláštní výživu (doplňky stravy), sportovní potřeby a vybavení a další obdobné zboží uvedené na webovém rozhraní. Žádný z produktů umístěných na internetovém obchodě není lékem ani léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které je potravinou určenou pro zvláštní výživu, je určeno jako doplněk pestré a vyvážené stravy.

2.2 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících daní, cel, poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží

2.4 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

2.5 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, ledaže je na internetovém obchodě výslovně uvedeno něco jiného. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy

2.6 Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

2.7 Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku „Objednávka a uzavření kupní smlouvy“ těchto obchodních podmínek.

2.8 Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

3.2 Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

3.3 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.4 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
       - prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
       - vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

3.5 Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.6 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.7 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezme objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

3.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.9 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3.10 Pokud bude mít prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána ze strany kupujícího.

4. Zákaznický účet

4.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5 Prodávající může bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, dobrých mravů, platných právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

4.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Platební podmínky a dodání zboží

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2301836679/2010, vedený u Fio banky, IBAN: CZ6420100000002301836679, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate (platba platební, debetní či jinou kartou),
  • dobírkou (hotově či kartou) při převzetí zboží od přepravní společnosti (dle výběru způsobu dopravy),
  • případné další způsoby platby jsou uvedeny v internetovém obchodě.

  5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

  5.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

  5.4 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

  5.5 Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) v rámci území České republiky, v případě zaslání do Slovenské republiky je platba v EUR.

  5.6 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

  5.7 Zboží je kupujícímu dodáno:
     - na adresu určenou kupujícím v objednávce, nebo
     - prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

  5.8 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do pěti pracovních dnů od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

  5.9 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  5.10 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud bezdůvodně odmítne kupující převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že zboží bezdůvodně kupující nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 20,- Kč za každý den trvaní uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 1 000,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 1 000 Kč. Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

  5.11 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

  5.12 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

  5.13 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  6. Odstoupení od kupní smlouvy

  6.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

  6.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
        - ode dne převzetí zboží,
        - ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
        - ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

  6.3 V souladu s § 1837 občanského zákoníku Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
        - poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
        - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
        - o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
        - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
        - dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
        - dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
        - dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obale,
        - dodávce novin, periodik nebo časopisů,
        - dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
       - v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

  6.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy (lze využít vzorový formulář) ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a kopii dodacího listu nebo faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží.

  6.5 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

  6.6 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Byl-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek prodávajícímu zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

  6.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, v případě, že nelze vrátit peněžní prostředky stejným způsobem, kupující musí uvést ve svém odstoupení od kupní smlouvy číslo bankovního účtu a číslo banky, kde je tento účet veden. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  6.8 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  6.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6.10 Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  6.12 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

          - technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží;

        - zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

          - plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči kupujícímu účinné okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno. Odstoupení je možné podat pomocí emailové adresy na emailovou adresu kupujícího.

  Pokud kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku bezhotovostně na účet, který prodávajícímu musí kupující pro tento účel sdělit, nebo ze kterého kupující provedl úhradu. Peníze prodávající vrátí do pěti pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

  7. Práva z vadného plnění (dále též „Reklamační řád“)

  7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
         - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
         - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
       - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
        - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
        - nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osob a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží
        - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.2 Prodávající kupujícím spotřebitelům dále odpovídá za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Není-li kupující spotřebitelem (tj. podnikatel), práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností prodávajícího, náležejí kupujícímu práva z vadného plnění i v takovém případě.

  7.3 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má v případě, že je kupující spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

  7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.5 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
       - opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
       - vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;
      - věci prodávané za nižší cenu - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo a vyplývá-li to z povahy věci.

  7.6 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
        - výměnu za nové zboží,
        - opravu zboží,
        - přiměřenou slevu z kupní ceny,
        - odstoupit od smlouvy.

  7.7 U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li v internetovém obchodě, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. Kupující bere na vědomí, že v případě, že bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

  7.8 Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
       - pokud má zboží podstatnou vadu,
       - pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
       - při větším počtu vad zboží.

  7.9 Reklamaci u prodávajícího musí uplatnit kupující bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímá kupující reklamace na doručovací adrese provozovny. Doporučený postup při reklamaci:

  a) pro rychlejší vyřízení prodávajícího o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně; zároveň je vhodné prodávajícího informovat o tom, jaké právo z vadného plnění si kupující zvolil, tedy zda má v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

  b) reklamované zboží prodávajícímu doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebírá), přičemž při zasílání doporučuje prodávající zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení; 

  c) pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

  Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávajícímu bylo oznámeno výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci

  7.10 Pouze je-li kupující spotřebitel: Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (u použitého zboží dvanáct měsíců od převzetí zboží), náležejí kupujícímu níže uvedená práva z vadného plnění

  a) právo na výměnu zboží v případě, že:

  1. zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v těchto obchodních podmínkách a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

  2. je vada neodstranitelná;

  3. zboží nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo a se na zboží vyskytne větší počet vad.

  Výměnu zboží nemůže kupující požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu zboží kupujícímu nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží. Požadovat výměnu zboží nelze u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho může požadovat přiměřenou slevu.

  b) právo na výměnu vadné součásti zboží má v případě, že:

  1. je vadná pouze součást (součástka) zboží;

  2. je vada neodstranitelná;

  3. zboží se nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo a se na zboží vyskytne větší počet vac.

  c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny má v případě, že:

  1. nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží;

  2. prodávající není schopen zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);

  3. prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo

  4. věc má vadu, z níž je prodávající zavázán, a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.

  d) právo na odstoupení od smlouvy má v případě, že:

  1. je vada neodstranitelná;

  2. zboží nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

  3. se na zboží vyskytne větší počet vad;

  4. prodávající není schopen zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo a není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.

  7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  7.12 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

  7.13 Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

  7.14 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  7.15 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

  7.16 Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

  a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

  b) jste použili věc ještě před objevením vady;

  c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

  d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

  7.17 Volbu způsobu reklamace má kupující.

  7.18 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  8. Doručování

  8.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

  8.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  9. Internetový obchod a jeho užívání

  9.1 Obsah webových stránek umístěných v internetovém obchodě (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob.

  9.2 Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  9.3 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  9.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  9.5 Pokud se při užívání internetového obchodu dopustí kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícímu přístup do internetového obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je dále kupující povinný uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

  9.6 Upozorňujeme kupujícího na to, že kliknutím na některé odkazy v internetovém obchodě může dojít k opuštění internetového obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  10. Mimosoudní řešení sporů

  10.1 Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

  10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/km v případě potravinářského zboží Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  10.5 Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které byly zakoupeny v internetovém obchodě, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  11. Závěrečná ustanovení

  11.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

  11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  11.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

  11.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  11.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

  11.6 V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2024